Kontakt

inoma comp
ul. SNP 750
    Liptovský Hrádok
+421 445 223 831
inomacomp@inomacomp.sk

GDPR

Spracúvanie osobných údajov:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť INOMA COMP, s.r.o. so sídlom ul. SNP 750, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, IČO: 31612261 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, zložka 2108/L spracúva vaše osobné údaje, určujeme ako, za akým účelom a ako dlho budú osobné údaje spracúvané a archivované.

Prehlasujeme, že ako Prevádzkovateľ osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. A to najmä:

 • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania vašich osobných údajov,
 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu (predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo vami udelený súhlas),
 • poskytneme vám plnú súčinnosť a podporu pri uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
 • na ochranu vašich osobných údajov budeme v maximálne možnej miere využívať všetky nám známe a dostupné technológie. Prijali sme, udržujeme a vylepšujeme opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

II. Dotknuté osoby

Okruh dotknutých osôb: fyzická osoba – podnikateľ, štatutárny zástupca právnickej osoby, zamestnanci alebo iné osoby poverené týmito fyzickými a právnickými osobami, s ktorými uzatvárame zmluvný vzťah.

III. Rozsah získaných a spracúvaných osobných údajov

Meno a priezvisko, titul, pracovné zaradenie alebo funkcia, adresa pracoviska, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo, v prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba – podnikateľ, aj jej dátum narodenia.

IV. Účel spracúvania osobných údajov

1. Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov, e-mail, telefón, korešpondenčná adresa, prípadne pracovná pozícia a oddelenie nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovarov a služieb).

2. Účtovníctvo

Pokiaľ ste náš zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, pretože nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.

3. Marketing - poskytovanie informácií

Vaše osobné údaje (e-mail, meno, názov spoločnosti a pracovnej pozície) využívame za účelom priameho marketingu a informovania vás o novinkách. Robíme tak z oprávneného záujmu, ktorým je právo podnikať.

V. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania zmluvného vzťahu, ako aj po jeho skončení:

- Údaje, ktoré obsahujú zmluvy kým neuplynie premlčacia lehota pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvou (minimálne 10 rokov od dňa ukončenia platnosti zmluvy),
- Na účely vyplývajúce alebo súvisiace s legislatívou, predovšetkým predpisy týkajúce sa uchovávania účtovnej dokumentácie, vystavených faktúr ap.,
- Dokumenty týkajúce sa ručenia a reklamácií sú uchovávané 1 rok po uplynutí termínu ručenia, záruky, alebo zúčtovania reklamácie.

VI. Príjemcovia osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi prídu do styku osoby konajúce v mene spoločnosti, osoba poverená vedením účtovníctva, príp, poverení zamestnanci spoločnosti v zmysle internej smernice Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané (sprístupnené) iným subjektom:
- subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby,
- bankám – na účely vrátenia neoprávnených platieb,
- štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely -   splnenia zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra ap.),
- subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, auditorské, daňové alebo poradenské.

VII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte:

 • Právo na informácie - plníme už týmto samotným dokumentom.
 • Právo na prístup - môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, aké osobné údaje o vás uchovávame a prečo. Odpovieme vám v čo najkratšom čase, avšak najneskôr do 30 dní.
 • Právo na opravu - môžete nás vyzvať na doplnenie alebo zmenu vašich údajov.
 • Právo na vymazanie (byť zabudnutý) - na požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní archivovať na základe iných právnych základov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a pod.).
 • Právo na obmedzenie spracovania - v prípade, že nechcete vymazať všetky údaje, ale chcete len obmedziť ich rozsah alebo účel na aký ich spracovávame ako aj dobu uchovania.
 • Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov - v niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. Vy máte právo vzniesť voči tomu námietku.
 • Právo na prenosnosť - máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo na sťažnosť - ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať sťažnosť či už priamo nám alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov, ktorým je v SR Úrad na kontrolu osobných údajov Slovenskej republiky.

Práva v súlade s GDPR si Dotknutá osoba môže uplatniť u  Prevádzkovateľa e-mailom na adrese inomacomp@inomacomp.sk alebo v listinnej forme poštou na adrese sídla INOMA COMP, s.r.o.