Líniové diaľkové ovládanie

Pre líniové diaľkové ovládanie rozhlasových ústrední sa používa riadenie rozhlasovej ústredne RRU-U-3M2D.

Riadenia rozhlasových ústrední v líniovej topológii sú s ovládacím pracoviskom spojené pomocou dosky ALFA-DRAH-0 cez prenosový systém, ktorý môže byť vytvorený dvojdrôtovým alebo štvordrôtovým  metalickým vedením alebo kanálmi ľubovoľného prenosového systému.

V jednom okruhu môže byť zapojených 14 rozhlasových ústrední.

Ako ovládacie pracovisko je možné využiť:

  • obsluhovací pult spojovacieho systému ALFA
  • zdroj automatického hlásenia pripojený k spojovaciemu systému ALFA