Diaľkové ovládanie systémov ALFA

Dôležitou vlastnosťou spojovacích systémov ALFA je možnosť diaľkového ovládania.

Systém diaľkového ovládania tvorí centrálne pracovisko obsluhy s riadiacimi pracoviskami a podriadené pracoviská. Jednotlivé pracoviská sú vzájomne prepojené prenosovými okruhmi E1 prostredníctvom multiplexerov.

Riadiace pracovisko

Riadiace pracovisko tvorí počítačový obsluhovací pult pripojený k multiplexeru. Každé riadiace pracovisko využíva pre diaľkové ovládanie prenosové kanály, ktoré umožňujú prepínanie podriadených pracovísk k jednotlivým riadiacim pracoviskám. Do jedného okruhu môže byť pripojených 10 riadiacich pracovísk. Podriadené pracovisko môže byť pripojené ku ktorémukoľvek avšak vždy len k jednému riadiacemu pracovisku, prípadne može byť odovzdané na miestnu obsluhu. Takýmto spôsobom je z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a jednoznačnosti komunikácie pri riadení dopravnej prevádzky znemožnená obsluha jednej linky z dvoch rôznych pracovísk.

Riadenie systémov zabezpečuje riadiaca jednotka, ktorá umožňuje prepínanie jednotlivých podriadených pracovísk k príslušnému riadiacemu pracovisku. V prípade poruchy riadiacej jednotky zostáva celý systém funkčný a nastavený podľa poslednej konfigurácie.

Podriadené pracovisko

Podriadené pracovisko tvorí multiplexer a spojovací systém ALFA s obsluhovacím pultom.

Môže byť prepnuté v miestnom alebo diaľkovom režime. Jednoduchým preložením prepínača do polohy diaľkovej obsluhy, sa odpojí obsluhovací pult od spojovacej jednotky a pripojí k nej multiplexer s prenosovým systémom. Touto manipuláciou je obsluha všetkých liniek a ovládaných zariadení odovzdaná na príslušné riadiace pracovisko do centrálneho pracoviska obsluhy. Preložením prepínača do polohy miestnej obsluhy može byť kedykoľvek ovládanie vrátené späť na miestnu obsluhu.

Ak je spojovací systém v miestnom režime, môže byť prepnutý na náhradný zapojovač. Pri prepnutí do diaľkového režimu sa funkcia náhradného zapojovača zablokuje.

Hlavný a záložný trakt

Diaľkové ovládanie spojovacích systémov môže byť vybavené hlavným a záložným traktom.

Každý trakt má svoju riadiacu jednotku, riadiace pracoviská, multiplexery a prenosový okruh E1. Podriadené pracovisko disponuje vždy jedným spojovacím systémom ALFA (linky a ovládané zariadenia môžu byť pripojené vždy len na jeden spojovací systém).

Ak nastane porucha v niektorom systéme, prípadne je potrebné vykonať údržbu zariadenia, prepne sa prenosový systém do jedného traktu a opravy a údržba sa môže vykonávať na voľnom trakte. Pri prepnutí sa do zvoleného traktu prepnú všetky riadiace a podriadené pracoviská, čiže všetky pracoviská sú pripojené vždy k rovnakému traktu.

Každý trakt môže byť okruhovaný, pri výskyte prvej poruchy sa systém nasmeruje prevádzku podľa dostupnosti okruhu. Do druhej poruchy funguje bez ovplyvnenia obsluhy zariadenia.

 

Podrobnejšie informácie o komponentoch pre diaľkové ovládanie nájdete v katalógu produktov.

Informácie o multipexeri PSE1-MUX-0M, systéme diaľkového ovládania a princípe zapojenia nájdete v ostatných priložených dokumentoch. Príručky starších verzií Vám pošleme na vyžiadanie.