Záznamový systém REVOC

Záznamový systém REVOC je zariadenie slúžiace na záznam hovorov a ich archiváciu. Základ tvorí počítač s príslušným programovým vybavením doplnený o zbernú jednotku na spracovanie audio signálov.

Umožňuje zaznamenávať hovory vykonané prostredníctvom počítačových obsluhovacích pultov vybavených príslušným softvérom, tlačidlových obsluhovacích pultov, zapojovačov MIKRO-Z-0, MIKRO-NZ-10, vybraných typov rádiostaníc a liniek.

Zaznamenaný hovorový signál je digitalizovaný a uložený na  pevný disk počítača.

Ku každému záznamu je vytvorený súbor, ku ktorému sa pripájajú  sprievodné informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu daného hovoru. Záznamový systém je navrhnutý tak, aby nebolo možné zmazať alebo upraviť súbor obsahujúci zaznamenaný hovor.

Správa systému a nakladanie so súbormi obsahujúcimi zaznamenané hovory sú realizovateľné v rôznych stupňoch prístupových oprávnení podľa špecifikácií zákazníka.

Záznamový systém REVOC je viackanálový systém. Stav jednotlivých kanálov ako aj stav celého zariadenia je indikovaný optickou aj akustickou signalizáciou. Systém je možné pripojiť na zdroj presného času. Podľa dostupnosti v lokalite nasadenia je možné využiť  technológiu synchronizácie GPS alebo NTP.

Typy záznamového systému REVOC:

  • REVOC-ALFA-1 – určený pre záznam hovorov z počítačového obsluhovacieho pultu spojovacieho systému ALFA
  • DELTA-REVOC-OP - určený pre záznam hovorov z počítačového obsluhovacieho pultu spojovacieho systému DELTA
  • REVOC-U-x – určený pre záznam hovorov z rôznych telekomunikačných zariadení, kde x je počet kanálov

Záznamový systém REVOC kontroluje celistvosť nahrávanej linky až po samotný ovládací pult. Všetky poruchy ako aj prerušenie linky k zaznamenávanému zariadeniu vyhodnocuje aj na príslušnom stavovom paneli, ktorý sa umiestňuje v zornom poli obsluhy. Systém archivuje všetky udalosti a prevádzkové stavy.

Prostredníctvom počítačovej siete umožňuje replikovať vzniknutý záznam na vzdialený záznamový server, vzdialený prístup k záznamom a pracovisko diaľkového dohľadu.

REVOC SERVER archivuje replikované záznamy zo všetkých dostupných záznamových systémov REVOC a kontroluje vzdialený užívateľský prístup k záznamom.

Aplikačný SW "REVOC VZDIALENÝ PRÍSTUP" umožňuje oprávneným užívateľom riadeným a spätne kontrolovateľným  spôsobom pracovať so súbormi obsahujúcimi záznamy hovorov.
(stiahnutie súboru, prehratie obsahu súboru a distribúcia súboru).

Nadstavbový systém REVOC MANAŽMENT umožňuje diaľkový dohľad - poskytuje informácie o udalostiach na dostupných záznamových systémoch, o ich jednotlivých kanáloch, o stave služieb, databáz a diskov.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v priložených dokumentoch: